Opendagen Bas IJsprofi | 10 & 11 oktober | 11:00-18:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

IJsprofi: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: IJsprofi B.V. gevestigd aan Stadhoudersmolenweg 55 A te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77742060;

Klant: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf, de organisatie of de rechtspersoon die met IJsprofi een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan of die een offerte bij IJsprofi heeft aangevraagd;

Locatie: De locatie waar IJsprofi in opdracht van de Klant het Product monteert dan wel waar het Product afgeleverd dient te worden;

Overeenkomst: De koopovereenkomst tussen Partijen;

Partijen: IJsprofi en de Klant;

Product: Het fysieke product dat IJsprofi in het kader van de Overeenkomst levert of heeft geleverd;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. 2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van IJsprofi, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Partijen.
 2. 2.2.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met IJsprofi zijn overeengekomen.
 3. 2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. 2.4.  Indien, in afwijking van het gestelde in artikel 2.3, op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant en in deze algemene voorwaarden van IJsprofi een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van IJsprofi.
 2. 2.5.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende Overeenkomsten. De Klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met IJsprofi gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 3. 2.6.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door IJsprofi vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. 2.7.  Indien IJsprofi niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat IJsprofi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. 2.8.  IJsprofi heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

 1. 3.1.  Iedere offerte van IJsprofi is vrijblijvend.
 2. 3.2.  De geldigheidsduur van de offerte staat in de offerte. Indien de Klant zijn akkoord geeft op de offerte na de geldigheidsduur van de offerte, dan is het mogelijk dat IJsprofi de accordering niet aanvaardt, bijvoorbeeld omdat prijzen en/of levertijden inmiddels zijn gewijzigd. Indien dat het geval is, dan stuurt IJsprofi de Klant een nieuwe offerte.
 3. 3.3.  De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan IJsprofi opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop IJsprofi zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Klant in rekening worden gebracht.
 4. 3.4.  Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of offertes binden IJsprofi niet.
 5. 3.5.  Offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 6. 3.6.  Foto’s en afbeeldingen getoond in offertes of op de website van IJsprofi zijn slechts ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant akkoord is gegaan met de offerte van IJsprofi.

 

Artikel 5. Annulering

 1. 5.1.  Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, dan worden alle door IJsprofi in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten aan de Klant in rekening gebracht, zoals de reeds ingekochte Producten en de transportkosten voor het transporteren van deze Producten van de leverancier naar IJsprofi.
 2. 5.2.  Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. 6.1.  IJsprofi zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. 6.2.  IJsprofi heeft het recht zonder de Klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de Overeenkomst een derde partij in te schakelen, zoals een montagebedrijf.

 

Artikel 7. Verantwoordelijkheden van de Klant

 1. 7.1.  De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IJsprofi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan IJsprofi worden verstrekt.
 2. 7.2.  Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.
 3. 7.3.  De Klant is gehouden IJsprofi onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. 7.4.  Indien montage van de Producten is overeengekomen, dan dient de Klant er tijdig voor zorg

te dragen dat:

 1. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor IJsprofi;
 2. De Locatie vrij is van obstakels en de Locatie zonder obstakels te bereiken is;
 3. De Locatie geschikt is voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden;
 4. IJsprofi voldoende ruimte heeft om de montagewerkzaamheden uit te voeren;
 5. Zaken die tijdens de uitvoering van de montagewerkzaamheden beschadigd kunnenraken verwijderd zijn;
 6. IJsprofi beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor IJsprofi relevant zijn ofkunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de montagewerkzaamheden;
 7. IJsprofi op de Locatie de montagewerkzaamheden ongestoord kan uitvoeren.
 1. 7.5.  De Klant is verplicht het Product enkel te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing(en), gegeven instructies en het doel waarvoor het Product bestemd is.
 2. 7.6.  De Klant vrijwaart IJsprofi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan IJsprofi toerekenbaar is.
 3. 7.7.  Indien de Klant zijn verplichtingen jegens IJsprofi die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of wet- of regelgeving niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien de Klant onrechtmatig jegens IJsprofi handelt of indien de Locatie niet over de eigenschappen beschikt die de Klant aan IJsprofi kenbaar heeft gemaakt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die IJsprofi daardoor lijdt, waaronder extra gemaakte kosten en arbeidstijd.

7.8. Ingeval 2 of meer Klanten gezamenlijk een bestelling hebben geplaatst bij IJsprofi, dan zijn die Klanten hoofdelijk verbonden voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en in het bijzonder de betaling van de prijs voor de Producten.

 

Artikel 8. Leveringstermijn

 1. 8.1.  Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Indien IJsprofi niet levert binnen de kenbaar gemaakte leveringstermijn, dan heeft de Klant niet het recht op schadevergoeding, op enige andere vorm van compensatie of om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 2. 8.2.  In het geval dat een met de Klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten de macht van IJsprofi ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 9. Levering

 1. 9.1.  De bestelde Producten worden getransporteerd naar het overeengekomen afleveradres, tenzij Partijen Schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen.
 2. 9.2.  De transportkosten worden aan de Klant in rekening gebracht. De hoogte van de transportkosten staat in de offerte.
 3. 9.3.  De Klant staat ervoor in dat de toegangswegen naar de Locatie geschikt zijn voor het transportmiddel waarmee de Producten worden getransporteerd. Indien de toegangswegen hiervoor (tijdelijk) niet geschikt zijn of zijn afgesloten, dan dient de Klant IJsprofi daarvan in kennis te stellen en zullen Partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. De eventuele extra kosten die IJsprofi daardoor dient te maken, worden aan de Klant in rekening gebracht.
 4. 9.4.  Indien IJsprofi het transport van de Producten verzorgt, dan gaat het risico van de Producten over op de Klant op het moment dat de Producten zijn afgeleverd op het overeengekomen afleveradres.
 5. 9.5.  Indien de Klant de Producten niet afneemt of niet meewerkt aan de levering van de Producten, dan:

a. b.

 

Artikel 10.

Heeft IJsprofi het recht opslagkosten aan de Klant in rekening te brengen. Deze opslagkosten bedragen 5% van het factuurbedrag.
Is de vordering tot betaling van de prijs van de Producten direct opeisbaar.

Garantie en klachtenafhandeling

 1. 10.1.  Voor de Producten geldt de fabrieksgarantie die door de leverancier van IJsprofi wordt verleend. De fabrieksgarantie is omschreven in de (algemene en/of garantie)voorwaarden van de leverancier.
 2. 10.2.  Zichtbare gebreken of beschadigingen aan de geleverde Producten dienen binnen 2 weken na de levering door de Klant Schriftelijk aan IJsprofi kenbaar te worden gemaakt.
 3. 10.3.  Nadat de Klant een klacht heeft ingediend, dient de Klant IJsprofi de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken.
 1. 10.4.  Indien de Klant aantoont dat het Product op het moment van levering gebrekkig was of indien het beroep op de garantie wordt geaccepteerd, dan zal in overleg met de Klant het gebrek worden hersteld, het Product worden vervangen of de prijs van het Product (gedeeltelijk) worden gecrediteerd.
 2. 10.5.  Een beroep op de garantie wordt afgewezen en een klacht wordt niet verder kosteloos in behandeling genomen indien tijdens het onderzoeken van de garantieclaim/klacht blijkt dat:
  1. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  2. Zonder voorafgaande toestemming van IJsprofi door de Klant en/of een derdewerkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het Product zijn uitgevoerd;
  3. Instructies niet zijn nageleefd;
  4. Schade aan het Product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals:brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, schoonmaakmiddelen,vuilophoping, aardverschuivingen en overstromingen;
  5. Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door IJsprofi zijngeleverd of van werkzaamheden die niet door IJsprofi zijn uitgevoerd.
 3. 10.6.  De Klant dient IJsprofi de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de Klant IJsprofi deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door IJsprofi vergoed.
 4. 10.7.  De aansprakelijkheid van IJsprofi is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.

 

Artikel 11. Facturatie en betaling

 1. 11.1.  De facturatiemomenten staat duidelijk in de offerte.
 2. 11.2.  De facturen worden via de e-mail naar de Klant gestuurd.
 3. 11.3.  De Klant dient de van IJsprofi ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij in de offerte een andere betalingstermijn staat.
 4. 11.4.  Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
 5. 11.5.  Indien de Klant een aanbetaling dient te voldoen of indien het gehele verschuldigde bedrag vooraf betaald dient te worden, dan maakt IJsprofi een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst nadat de (aan)betaling is ontvangen.
 6. 11.6.  De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
 7. 11.7.  In geval van liquidatie, aanvraag van het faillissement of surseance van betaling van de Klant of beslagging op zaken van de Klant, dan zijn de vorderingen van IJsprofi op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. 11.8.  Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

11.9. Klachten over een factuur dienen op straffe van verval van rechten binnen 30 dagen na de factuurdatum Schriftelijk aan IJsprofi kenbaar te worden gemaakt en schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. 12.1.  Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van IJsprofi totdat de Klant alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) volledig heeft betaald.
 2. 12.2.  IJsprofi heeft het recht de Producten te allen tijde te (doen) inspecteren. De Klant verplicht zich aan voormelde inspectie zijn medewerking te verlenen, zolang de Klant niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. 12.3.  Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, mag de Klant de Producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 4. 12.4.  De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van IJsprofi veilig te stellen.
 5. 12.5.  Indien de Klant zijn verplichtingen jegens IJsprofi niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is IJsprofi gerechtigd alle Producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van IJsprofi op volledige schadevergoeding.
 6. 12.6.  De Klant dient zijn volledige medewerking te verlenen indien IJsprofi een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient IJsprofi of een door IJsprofi ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie(s) waar de Producten zich bevinden.
 7. 12.7.  Alle kosten die IJsprofi maakt om de Producten op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de Klant.
 8. 12.8.  Indien de Klant weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de Klant IJsprofi daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk IJsprofi daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator erop wijzen dat de Producten eigendom zijn van IJsprofi.
 9. 12.9.  IJsprofi is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt doordat IJsprofi een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud en de geleverde Producten terugneemt.
 10. 12.10.  De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan IJsprofi toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. IJsprofi kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;

b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

 1. 13.2.  De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. IJsprofi is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
 2. 13.3.  IJsprofi is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door verkeerd of ondeskundig gebruik van het Product of door verkeerd en/of ondeskundig onderhoud van het Product door de Klant of een derde.
 3. 13.4.  Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het Product, dan is iedere aansprakelijkheid van IJsprofi ten aanzien van een gebrek aan het Product en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.
 4. 13.5.  IJsprofi is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het Product aan de Klant en/of een derde. De Klant is gehouden IJsprofi schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen welke derden tegen IJsprofi aanhangig maken ter zake door en/of vanwege het Product veroorzaakte schade en/of letsel. Het gebruik van het Product is geheel voor risico van de Klant.
 5. 13.6.  IJsprofi is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. 13.7.  Aansprakelijkheid van IJsprofi voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten.
 7. 13.8.  De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig nemen van schadebeperkende maatregelen.
 8. 13.9.  Indien IJsprofi aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van IJsprofi beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van IJsprofi uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet onder de verzekering valt, dan is de aansprakelijkheid van IJsprofi beperkt tot het factuurbedrag voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5000,- .
 9. 13.10.  Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van 6 maanden na de uitvoering van de Overeenkomst.
 10. 13.11.  De Klant vrijwaart IJsprofi ter zake van alle schade die IJsprofi lijdt ten gevolge van aanspraken van derden als gevolg van of samenhangende met de Overeenkomst door IJsprofi, tenzij die schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van IJsprofi.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. IJsprofi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; hevige weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importbelemmeringen; autopech; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; stroomstoring; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens IJsprofi de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; cybercriminaliteit; wijzigingen in wet- en regelgeving.

 1. 14.2.  Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van een door IJsprofi ingeschakelde derde partij.
 2. 14.3.  IJsprofi is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering die is ontstaan door een overmachtssituatie.
 3. 14.4.  IJsprofi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IJsprofi zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. 14.5.  In het geval dat IJsprofi ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Klant gedeeltelijk Producten heeft geleverd, dan is IJsprofi gerechtigd om deze Producten te factureren.

 

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

 1. 15.1.  IJsprofi is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
  1. IJsprofi bij het uitvoeren van de montagewerkzaamheden wordt of dreigt te wordenblootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
  2. De omstandigheden waarin de montagewerkzaamheden op de Locatie dienen teworden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  3. Na het sluiten van de Overeenkomst IJsprofi ter kennis is gekomen omstandighedengoede grond geven te vrezen dat de Klant zijn (betalings)verplichtingen jegens IJsprofiniet zal nakomen;
  4. De Klant een of meerdere van zijn (betalings)verplichtingen jegens IJsprofi niet isnagekomen.
 2. 15.2.  Indien IJsprofi de uitvoering van de Overeenkomst opschort, dan worden alle reeds door IJsprofi in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten (waaronder ingekochte Producten en transportkosten) en opslagkosten, aan de Klant in rekening gebracht.
 3. 15.3.  IJsprofi is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn te ontbinden, indien:
  1. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klantgeen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakomingblijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
  2. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deOvereenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
  3. De Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, indien de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.
 4. 15.4.  Indien IJsprofi de Overeenkomst overeenkomstig artikel 15.3 ontbindt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die IJsprofi door een dergelijke ontbinding lijdt, zoals, maar niet beperkt tot, reeds gemaakte kosten (waaronder ingekochte Producten en transportkosten), opslagkosten en gederfde winst.

 

Artikel 16. Vervaltermijn

16.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens IJsprofi in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 17. Persoonsgegevens

17.1. IJsprofi verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de wijze waarop IJsprofi persoonsgegevens verwerkt, kan de Klant het privacy beleid van IJsprofi raadplegen, zie https://basijsprofi.nl/disclaimer-privacy/.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 18.1.  Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van IJsprofi, op alle Overeenkomsten en op alle rechtshandelingen tussen Partijen is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. 18.2.  Geschillen tussen Partijen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar IJsprofi gevestigd is.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 30-03-2020.